Inloggen

×

Wedstrijd / Wedstrijdreglement

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Reglementen

1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.

2. Voor het NOOC C4+ veld gelden aanvullende reglementen zoals hier beschreven.

3. De velden 4+ Cat. B staan alleen open voor ploegen die deelnemen aan de Vlietbokaal, categorie B, conform de bepalingen van de Vlietbokaal. Overige 4+ ploegen dienen ingeschreven te worden in de velden 4+ Cat. A; 

Artikel 2. Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding: Raymond van der Kam. Gedurende het evenement bevindt de wedstrijdleider zich in de finishtoren.
 2. Veiligheidscoördinator: Rens Weenink
 3. Hoofd van de Jury: Pepijn Schouten
 4. Jury: n.n.b.
 5. Baanarts: n.n.b.
 6. Kamprechters: n.n.b.

Artikel 3. Bokalen

De Skøll Cup 2018 is onderdeel van de Skøll Skiff bokaal, de Ask & Embla bokaal, Chris Heuvelmanbokaal, Noord-Willems bokaal, Vlietbokaal, Skøll Quadrupplebokaal, Kruithuisbokaal, NOOC bokaal, C4+ klassement en Okeanos Mix 2x bokaal.

Hoofdstuk 2. Deelname

Artikel 4. Deelname

1. Op de Skøll Cup 2018 mogen alleen regio- en competitieroeiers starten, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR, met uitzondering van het bedrijfsachten veld, hiervoor geldt Art. 15 RvR en de SA velden.
2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR.

Artikel 5. Aanmeldprocedure

1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij de inschrijfbalie. Dit dient 1.5 uur voor de starttijd te hebben plaatsgevonden
2. Deverenigingsvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het ophalen van de rugnummers.
3. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.
4. De borg per rugnummer bedraagt 10 euro in contanten, met een maximum van 100 euro. 
5. Bij het aanmelden worden programmaboekjes uitgereikt waarin de regels staan die betrekking hebben op de algemene gedragsregels op het water. De stuur of de boegroeier bij ongestuurde nummers, dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit document. Het programmaboekje is ook online te vinden. 
6. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. Dit dient 45 minuten voor de starttijd te hebben plaatsgevonden.

Artikel 6. Vlotprocedure

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in Art. 74 RvR.

Artikel 7. Op- en uitroeiprocedure

 1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger toegewezen boot te starten die voldoet aan de eisen genoemd in Art. 16-19 RvR.
 2. Iedere ploeg laat lopen tijdens het oproeien en wel 50 meter vóórdat er een wedstrijd passeert.
 3. Oproeien dient te gebeuren in de oproeibaan.
 4. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen aan de start, te laat verschijnen kan uitsluiting betekenen. Roei dus tijdig op: een acht heeft ongeveer 20 minuten nodig om de start te bereiken, 4+ ongeveer 30 minuten en een C4+ naar de 1000 meter start ongeveer 20 minuten.
 5. Het is verboden om tijdens oproeien of uitroeien stil te liggen ter hoogte van de finishlijn.
 6. Uitroeien is beperkt mogelijk en alleen als de wedstrijden niet worden gehinderd. Er kan niet uitgeroeid worden als de boot overgenomen wordt door een andere ploeg. Dit geldt in ieder geval voor alle C4-en. Als er uitgeroeid wordt dient dit plaats te vinden volgens de verkeersregels die op de Bosbaan gelden. De ploegen dienen zich aan de verkeersregels te houden zoals beschreven in Art. 44.3 RvR.

Artikel 8. Startprocedure

 1. De startprocedure voor de doorstart is zoals beschreven in Art. 48 en 49 RvR.
 2. De start procedure voor de start is zoals beschreven in Art. 44 RvR.

Artikel 9. Race

Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt, zoals is beschreven in Art. 46 RvR. Hinderen van de tegenstanders op welke manier dan ook kan een waarschuwing dan wel uitsluiting opleveren.

Hoofdstuk 3. Wedstrijd

Artikel 10. Wedstrijd

 1. Bij zowel de NOOC bokaal als het C4+ Klassement (voorheen Bokaal X) zullen zowel voorwedstrijd als finale starten vanuit een vaste start boord-aan-boord (Art. 44 RvR).
 2. Bij 3 t/m 6 inschrijvingen voor een wedstrijdnummer wordt alleen een finale verroeid. Bij 7 inschrijvingen plaatsen de eerste twee ploegen uit beide voorwedstrijden zich voor de finale samen met de snelste nummer drie. Bij 8 t/m 12 inschrijvingen plaatsen de eerste drie ploegen uit beide voorwedstrijden zich voor de finale. Bij 13 t/m 18 inschrijvingen plaatsen de eerste twee ploegen uit de drie voorwedstrijden zich voor de finale. Bij 19 t/m 24 inschrijvingen plaatsen de winnaars van de vier voorwedstrijden zich voor de finale, samen met de twee snelste nummers twee. Bij meer dan 24 inschrijvingen plaatsen de 6 snelste nummers 1 uit de voorwedstrijden zich voor de A-finale, de 7e nummer 1 plaatst zich samen met de 5 snelste nummers 2 voor de B-finale. Voor nummers met 9 inschrijvingen of meer worden B-finales verroeid.

Artikel 11. Klassement

 1. Het dagklassement wordt opgemaakt na het verroeien van alle finales binnen een veld of binnen een NOOC-poule. De uitslagen zullen zo snel mogelijk na het finishen van de laatste finale bekend worden gemaakt.
 2. Aan de winnaars van elk wedstrijdnummer worden direct in aansluiting op de finale blikken uitgedeeld aan het erevlot. Aan de NOOC-ploegen worden prijzen uitgereikt volgens het NOOC-reglement, direct na het varen van de A-finales.

Artikel 12. Bedrijfsroeien

 1. Op zondag is er een veld voor bedrijfsachten en bedrijfsC4+’en. Deze velden zijn zowel voor heren- en dames- als gemixte ploegen.
 2. Bedrijfsachten en bedrijfsC4+’en met vrouwelijke roeiers vallen onder een tijdcompensatieregeling, mits het aantal vrouwelijke roeiers voorafgaand aan de wedstrijd bij de wedstrijdleiding gemeld is. Dit kan via wedstrijdleiding@skoll.nl, of bij het wedstrijdsecretariaat in de finishtoren. Per meeroeiende vrouw wordt de geroeide tijd met 1.25% verminderd.
 3. Zoals gedetailleerder beschreven in art. 15 RvR mogen in het bedrijfsveld alleen ploegen starten die bestaan uit roeiers, lid van een of meer roeiverenigingen die allen dezelfde werkgever hebben en tot dezelfde beroepsgroep of tot eenzelfde concern behoren.
 4. Voor het Nederlands Kampioenschap Bedrijfsroeien gelden verder de regels, zoals hiervoor vermeldt in het evenementennummer 2016 van de KNRB.
 5. Voor alle ingeschreven bedrijfsachten evenals de bedrijfsC4+’en is een netwerkborrel met uitgebreide lunch inbegrepen bij het inschrijfgeld (zie Art. 14).

Hoofdstuk 4. Inschrijfprocedure

Artikel 13. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl en kan tot en met vrijdag 6 april om 23.59.
 2. Inschrijven voor  bedrijfsachten en –C4+’en is mogelijk via wedstrijdleiding@skoll.nl tot en met vrijdag 6 april om 23.59.
 3. Bij juniorenvelden en SA-velden wordt gewerkt met een maximaal aantal inschrijvingen per veld. Voor het SA 1x veld telt een maximum van 24 inschrijvingen, voor het J18 1x veld telt een maximum van 12 inschrijvingen en voor het DSA 1x veld telt een maximum van 12 inschrijvingen. Voor deze velden geldt dat de eerste 24 respectievelijk 12 inschrijvingen recht hebben om geloot te worden voor de beschikbare plekken. Voor de volgende velden telt een maximum van 6 inschrijvingen per veld: M16 4*, M18 4*, J16 2x, J18 2x, J16 4*, J18 4*, M18 2x, DSA 2-, J16 1x, M16 1x, M18 1x, J18 2-, SA 2-, M16 2x. Voor deze velden geldt dat de eerste 6 inschrijvingen recht hebben om geloot te worden voor de beschikbare plekken.

Artikel 14. Inschrijfgelden

 1. Inschrijfgeld: skiff € 16,-; twee € 21,-; vier € 30,-; acht € 44,-; bedrijfsC4+ € 55,- en bedrijfsacht € 89,-.
 2. Inschrijfgelden dienen vóór  donderdag 12 april 2018 18.00 uur overgemaakt te worden naar rekening NL72INGB0001690113 t.n.v. A.A.S.R. Skøll te Amsterdam o.v.v. vereniging of naam bedrijf, wedstrijdnummer en Skøll Cup.
 3. Voor verenigingen die zich niet via het KNRB-inschrijfprogramma inschrijven wordt het inschrijfgeld met 10% verhoogd.

Artikel 15. Loting

De  loting vindt plaats op maandag 9 april om 20.00 uur bij de wedstrijdleider en zal hierna zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de Skøll Cup site onder het kopje Loting. De loting zal ook te vinden zijn op www.time-team.nl. 

Hoofdstuk 5. Protestregelingen

Artikel 16. Protest

 1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race kan alleen zoals is beschreven in Art. 70 RvR.
 2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is beschreven in Art. 72 RvR.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 17. Boeteclausule

 1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 30 lid 1 en 2 RvR.
 2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 30 lid 4 RvR. Deze gelden ook bij het niet komen opdagen bij de finale.
 3. Uitzonderingen gelden voor het NOOC C4+ veld. Hiervoor gelden de reglementen van de NOOC C4+ competitie.

Artikel 18. Disciplinaire maatregelen

Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgen Art. 69 RvR.

Artikel 19. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Artikel 20. Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

Veel plezier en succes!

Skøll Cup