Inloggen

×

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvA zijn:

 • Toezicht houden implementatie meerjarenbeleid;
 • Sturen & vorming nieuw meerjarenbeleid;
 • Het bestuur ondersteunen in het schrijven van jaarbeleid;
 • Het adviseren van het bestuur. Leden van de RvA zijn er voor bestuursleden die advies nodig hebben. De RvA als geheel is verantwoordelijk voor dat advies;
 • De RvA bestaat uit ten minste 1 voorzitter en 3 leden.

Meerjarenbeleid

De Raad van Advies (RvA) is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarenplan. Het meerjarenplan is een document waarin een visie wordt uiteengezet hoe Skøll er aan het eind van elke Olympische cyclus uit moet zien. Een voorbeeld uit de nabije historie is het ‘Wedstrijdplan 2011-2016’ De RvA draagt er zorg voor dat het meerjarenplan uitgevoerd en gemonitord wordt. Ieder meerjarenplan beslaat een Olympische cyclus. In het Olympisch seizoen wordt een nieuw meerjarenplan geschreven en ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.

Leden kunnen het meerjarenbeleid vinden via de volgende link: Meerjarenbeleid: Blik op ’20. Het voortgangsrapport, gepubliceerd in januari, is hier te downloaden.  

Jaarplan

De RvA geeft de opdracht aan het bestuur om een concreet jaarplan op te stellen dat bijdraagt aan het verwezenlijken van het meerjarenplan. Ieder bestuur zal haar eigen jaarplan gaan schrijven dat getoetst kan worden aan het meerjarenbeleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie en de uitvoering van het jaarplan. De RvA voorziet het bestuur hierin van feedback en advies. Eind oktober / begin november presenteert het bestuur haar jaarplan aan de ALV tijdens de Prinsjesdag-ALV (PAV). Eind januari wordt tijdens de Halfjaarlijkse ALV (HAV) de eerste voortgang besproken. In juli wordt het jaarplan afgerekend op de Jaarlijkse ALV (JAV).

Monitoring

Voor de monitoring van het meerjarenbeleid is de RvA verantwoordelijk. De RvA zal de benodigde data verzamelen om de voortgang van het meerjarenbeleid goed in beeld te krijgen. De RvA kan daartoe de hulp inschakelen van De Kleine Consultant (DKC), met wie Skøll momenteel in gesprek is over een samenwerkingsverband waarin DKC op verzoek van Skøll enquêtes uitzet en data verzamelt onder het ledenbestand. De RvA presenteert de voortgang van het meerjarenbeleid op iedere JAV en brengt het bestuur z.s.m. na installatie volledig op de hoogte.

Verantwoording

Een nieuw meerjarenplan wordt gepresenteerd op een Jaarlijkse Algemene Vergadering aan het eind van het bestuursjaar in elk Olympisch seizoen. De RvA is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan. De ALV moet hiermee instemmen. Vervolgens brengt de RvA jaarlijks verslag uit aan de ALV op de JAV. Het Bestuur verantwoordt haar jaarplan gedurende het hele jaar op gezette evaluatiemomenten aan de RvA. Op de PAV eind oktober wordt goedkeuring gevraagd aan de ALV voor het jaarplan. Daarnaast presenteert het bestuur op de PAV de definitieve begroting voor het boekjaar. Op de Jaarlijkse-ALV (JAV) begin juli wordt het jaarbeleid alsmede het bijbehorende boekjaar afgerekend door de ALV. Het oude bestuur presenteert op de FAV begin juli een voorlopige begroting voor het nieuwe boekjaar. Op de PAV wordt door het zittende bestuur gezamenlijk met het jaarplan de definitieve begroting vastgesteld.

 
Samenstelling:
 • Hilde Taverne (Voorzitter) (Sinds 2017)
 • Rex Valkering (Sinds 2016)
 • Stijn Stevens (Sinds 2017)
 • Anne Zuure (Sinds 2018)
 • Anouk Dijkman (Sinds 2018)
 • Laurens Goderie (Sinds 2019)
A.A.S.R. Skøll