Algemeen

Adviesgroepen zijn werkgroepen die advies uitbrengen aan het bestuur van de vereniging zodat deze de best mogelijke beslissingen kan nemen.

Skøll kent de volgende adviesgroepen:
- Raad van Advies
- Evaluatiecommissie
- Kascontrolecommissie
- Botenplan
- Competitie Kader
- Verbouw & Onderhoud
- Stichting Botenhuis Skøll
- Technisch Kader

Bekijk hieronder de verschillende adviesgroepen

Technisch Kader

Het technisch kader (TK) is opgericht om de kwaliteit van het wedstrijdroeien binnen Skøll te sturen en te waarborgen. Ook ondersteunt het TK de wedstrijdcommissaris in zijn/haar taken. Binnen het TK wordt er gesproken over de ploegen, coachkaders, de trainingsprogramma’s, materiaal (verdeling), het beleid op wedstrijdroeigebied en de trainingskampen. Voor vragen is het TK bereikbaar via de mail: technischkader@skoll.nl

Kerntaken

- Waarborgen van het implementeren van het wedstrijdroeibeleid van Skøll, in samenwerking met de Profcoach(es) en de wedstrijdcommissaris.
- Vooruit plannen voor de hele wedstrijdsectie op gebied van faciliteiten en coaching.
- Steunen van de samenwerking tussen profcoach(es) en vereniging.
- Verdelen materiaal over de wedstrijdploegen.

Gewenste samenstelling

De voorzitter: iemand met veel verstand van wedstrijdroeien en iemand die midden in de vereniging staat. De huidige voorzitter en wedstrijdcommissaris, de profcoach(es), een top-roeier of -roeister en een vertegenwoordiger van elke wedstrijdsectie (Lichte Dames, Dames, Licht, Zwaar).

De samenstelling voor het seizoen 2022-2023 is:

Voorzitter Jochem Veldman
Profcoaches Sybren Visser (EJ)
Peter Wiersum (MG)
Steffen de Vries (OJ)
Voorzitter Bestuur’23Els Hertog
Commissaris wedstrijdroeien Bestuur'23Mees Zwagerman
Commissaris club- en competitieroeien Bestuur'23Fleur Bleeker
Toproeier Guillaume Krommenhoek
Vertegenwoordiger Lichte Dames                Emma Reeskamp
Vertegenwoordiger Dames Sanne Bruggink
Vertegenwoordiger Licht Lucas Duifs
Vertegenwoordiger Zwaar Michiel Moerman

Evaluatiecommissie

Wat doen wij?
Wij dienen als tussenpersoon voor de coaches, profcoaches en het bestuur. We verzamelen informatie bij de coaches. Vervolgens koppelen we dat terug aan de profcoaching en het bestuur.

Wat vinden we belangrijk?
Het borgen van een gezonde dynamiek tussen betaalde en onbetaalde coaching in dienst van de roeiers is waar we voor staan.

Waar kunnen we mee helpen?
We kunnen bijvoorbeeld bemiddelen als er zich lastige situaties voordoen tussen coachkaders en de profcoaching. We helpen ook als er vanuit de profcoaching of het bestuur iets wordt voorgelegd met betrekking tot profcoaching op de vereniging.

Wat doen we met de informatie uit de evaluaties?
Samen met alle andere input kijken we of er structureel iets aan de hand is op de vereniging. We overleggen met de coachteams, profcoaches en het bestuur of hier iets aan kan veranderen.

Wil je iets weten?
Stuur vooral een bericht naar evaluatiecommissie@skoll.nl. Ook zijn we op andere kanalen bereikbaar.

Evaluatiecommissie
De Evaluatiecommissie (EvaCom) is ooit ontstaan om te onderzoeken of professionele coaching nuttig was voor Skøll. In de jaren 2011-2015 is het orgaan uitgegroeid tot een evaluerend en beleidsmatig orgaan. In 2015 werd daar een scheiding in aangebracht door het Technisch Kader op te richten. Het is nu een platform dat ernaar streeft randvoorwaarden voor hard roeien op Skøll te monitoren en te waarborgen, in de vorm van een objectief orgaan.

Betaalde coaching (profcoaching)
Skøll heeft een ruim budget voor professionele begeleiding van de wedstrijdafdeling. De EvaCom zorgt voor de wijze waarop professionele begeleiding op Skøll wordt ingevuld en voert hiervoor sollicitatieprocedures uit.

Ook ziet de EvaCom middels evaluatiegesprekken met betrokken professionals, verenigingscoaches, roeiers en bestuurders toe op de kwaliteit van professionele begeleiding op Skøll. Hierbij staat optimaal faciliteren van roeiprestaties van de roeier door samenwerking tussen professionals, verenigingscoaches en bestuur centraal.

Wedstrijdcoaching
Wanneer het seizoen zijn einde nadert, kijkt de EvaCom alweer naar het volgende jaar. Verlengen contract profcoaches of nieuw aanstellen van profcoach(es). Zonodig helpt de EvaCom bij het samenstellen van coachteams. Vragen, of coachplannen? Mailen kan naar wedstrijd@skoll.nl.

Samenstelling
De EvaCom bestaat in 2020 uit vier leden. Deze leden vertegenwoordigen coachend en roeiend Skøll.

Voorwaarden bij de samenstelling van de EvaCom zijn dat de leden van de commissie niet in bestuur zitten, niet coachen, maar wel weten hoe Skøll en de roeiwereld werken.

2021-2022:
Voorzitter: Bram de Jong
Lid: Chloé Wichard
Lid: Matthijs Vellenga
Lid: Mike Keizer

Vragen? Mail naar evaluatiecommissie@skoll.nl.

Kascontrolecommissie

De functie van de KCC:
De Kascontrolecommissie (KCC) is namens de Algemene Leden Vergadering een controlerend en adviserend orgaan met betrekking tot de financiën van Skøll.

De controlerende taak wordt vormgegeven door met vaste regelmaat de boekhouding van Skøll te controleren. Hierbij wordt naast de boekhouding tevens aandacht besteed aan de controle van gedane transacties, de liquiditeitspositie, begrotingen van commissies en dergelijke. Eveneens controleert de KCC de halfjaarlijkse en jaarlijkse jaarrekeningen die gepresenteerd worden tijdens respectievelijk de HAV en de FAV.

De adviserende taak van de KCC richt zich zowel op het bestuur als de ALV. Zo geeft de KCC het bestuur advies betreffende financiële kwesties en mogelijke financiële consequenties van bepaalde beslissingen. Tijdens de FAV informeert de KCC de ALV omtrent financiële voorstellen.Tot slot geeft de KCC de ALV een advies over het al dan niet dechargeren van het bestuur en de penningmeester in het bijzonder.

De noodzaak van een KCC:
Naast het feit dat een Kascontrolecommissie wettelijk verplicht is voor verenigingen, is het ook noodzakelijk de financiële gezondheid van Skøll te bewaken. Hiervoor is het belangrijk om over een groep van mensen te beschikken met een dosis financiële kennis, die deze kennis gedurende lange tijd willen inzetten. Om deze reden bestaat de KCC uit een aantal oud-penningmeesters en mensen met een financiële achtergrond. Tevens is de KCC een orgaan waar voor meerdere jaren zitting in wordt genomen.

De samenstelling van de KCC:
Op dit moment bestaat de Kascontrolecommissie uit de volgende personen:

Peter Walrecht
Rosalie van Zuijlen
Raymond van der Kam
Daan van Ederen
Lizzy Vermaas

Mocht je meer willen weten over de KCC of anderszins interesse hebben, dan kun je altijd contact opnemen met één van de bovenstaande personen of mailen naar kcc@skoll.nl

Botenplan

Wat doet de Botenplancommissie?

De Botenplancommissie is de adviescommissie van Skøll, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur over de aanschaf, verkoop, gebruik en het onderhoud van de vloot van Skøll en de inventaris van de ergo- en krachtruimtes. De belangrijkste doelstelling van de Botenplancommissie is het vaststellen en realiseren van de wensvloot. De wensvloot is een vloot die Skøll bijstaat in het realiseren van haar roeiambities. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensduur van de boten en de financiële middelen die Skøll beschikbaar stelt.

De wensvloot kent een lange geschiedenis binnen Skøll en de grondslag hiervoor is in de jaren ’90 van de vorige eeuw gelegd. Skøll heeft toen besloten op het hoogste roeiniveau van Nederland te willen roeien. Sindsdien hebben de daaropvolgende besturen en de Botenplancommissie er hard aan gewerkt om de wensvloot te realiseren. Skøll heeft de wensvloot uit de jaren ’90 bereikt. In 2021 is een nieuwe wensvloot vastgesteld, op basis van het groeiende ledenaantal op Skøll, de uitgesproken ambitie in het Meerjarenbeleid 2024 en de extra loodsruimte na de verbouwing.

Wie zitten er in de Botenplancommissie?
In het Botenplan zit een afvaardiging van leden die affiniteit met roeien en roeimateriaal hebben. Tevens heeft de huidige Commissaris Materiaal zitting in de commissie, als afgevaardigde van het bestuur. De meeste leden van het Botenplan blijven meerdere jaren lid, met het oog op continuïteit en kennisoverdracht. Op dit moment bestaat de Botenplancommissie uit:

  • David Kampman (voorzitter)
  • Claire Fleming (secretaris)
  • Gijs Andringa (penningmeester)
  • Bram Sloots
  • Lotte Wolfenter 
  • Wout van der Ploeg 
  • Nina van Lierop 
  • Marjolein Gevers 
  • Pim Duteweert 

Opbouw wensvloot
De wensvloot van Skøll bestaat uit een aantal boottypen. Om de vloot continu in een goede staat te houden worden nieuwe boten binnen een afgesproken termijn aangeschaft. Bij het vaststellen van de nieuwe wensvloot in 2021 is per boottype vastgesteld hoeveel boten er in de vloot van Skøll aanwezig moeten zijn. De aanschaffrequentie is een afgeleide van de levensduur en het aantal boten dat in de vloot aanwezig moet zijn.

Hoe kan ik meedenken met het botenplan?
De Botenplancommissie blijft graag op de hoogte van de wensen en ideeën van roeiers, coaches en andere leden. Aangezien alle commissieleden geregeld op Skøll zijn, kan je altijd je favoriete Botenplanlid aanspreken. Ook kun je mailen naar botenplan@skoll.nl om suggesties, opmerkingen en kritiek door te geven. Op de halfjaarlijkse en jaarlijkse ledenvergadering van Skøll is het Botenplan een vast onderwerp op de agenda.

VERBOUW EN ONDERHOUD

Taken V&O
De adviesraad Verbouw en Onderhoud ondersteunt de Commissaris Gebouw en adviseert het bestuur en de ledenvergadering over groot onderhoud en verbouwingen aan het gebouw, het botenhuis aan de Jan Vroegopsingel nr. 6.

De adviezen met betrekking tot groot onderhoud volgen de doelstellingen van het Groot Onderhoud Plan (GOP) zoals overeengekomen met de eigenaar van het gebouw, de Stichting Botenhuis Skøll (SBS). Dit plan gaat uit van een instandhouding van het huidige gebouw in haar huidige staat van onderhoud. Met betrekking tot verbouwing, verbetering en uitbreiding van het gebouw volgt zij de wensen van de vereniging. Zij formuleert op eigen initiatief advies en initieert soms ook de uitvoering ervan.

Geschiedenis V&O
V&O is opgericht na de overdracht van het gebouw rond 1995. In de periode tot 1999 werd achterstallig onderhoud ingelopen. Daarna is er gewerkt aan kwaliteitsverbetering. In de loop der tijd is er een steeds beter beeld ontstaan van de kosten van het in stand houden van het gebouw en is het GOP is steeds ‘completer’ geworden.

Huidige leden
-Sebas Groeneveld (voorzitter)
-Frank Wendte
-Jorrit Broertjes
-Rens Reeskamp
-André Baart
-Sjoerd Verwijs
-Myrthe Roemer
-Dionne Ruigrok
-Sieske Boers

STICHTING BOTENHUIS SKOLL

Wie is de Stichting Botenhuis Skøll?
De Stichting Botenhuis Skøll is eigenaar van het gebouw aan de Jan Vroegopsingel. Skøll is formeel huurder. De huur die in rekening wordt gebracht is gelijk aan de kosten van het groot onderhoud. SBS maakt geen andere kosten.

Omdat SBS op enige afstand van Skøll staat, is het waarschijnlijk voor veel leden een onbekende partij.

Wat zijn de belangen?
Het belang van SBS is dat het gebouw op lange termijn goed onderhouden de vereniging kan ondersteunen in het beoefenen van de roeisport en aanverwante activiteiten. Het belang van Skøll is dat zij een goed onderhouden gebouw heeft waarin de roeisport en aanverwante activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Omdat de belangen overeenkomen verloopt de samenwerking in het algemeen zeer goed.

Wat is de rol van SBS en hoe is die ontstaan?
Tot 1994 was de UvA eigenaar van het gebouw. Toen de UvA haar vastgoedstrategie heroverwoog, kon Skøll het gebouw kopen voor 1 gulden en kregen we nog 300.000 gulden toe ook voor achterstallig onderhoud. Toen is besloten het gebouw in een separate stichting onder te brengen. Dit was een eis van de UvA, maar er was ook een aantal goede redenen, allemaal terug te voeren op continuïteit:

1. Continuïteit in bestuur: waar Skøll-besturen een doorlooptijd hebben van een jaar, is het beheer en onderhoud van een gebouw per definitie een zaak van de lange termijn, tot 30 jaar. Een stichting met een langetermijnvisie en een bestuur dat lang blijft zitten waarborgt dit.

2. Continuïteit in financiën: Het kan gebeuren dat een aantal jaar nauwelijks iets wordt uitgegeven aan groot onderhoud, en het jaar erop een bedrag waarvoor je ook 2 of 3 achten zou kunnen kopen. Om te zorgen dat het gebouw onderhouden kan blijven worden is het wenselijk de reservering voor groot onderhoud apart te houden van potjes voor boten of ergometers.

3. Continuïteit in onderhoud: Groot onderhoud is redelijk specialistisch. Het is wenselijk dat er een schakel in het onderhoudsproces is dat ervaring heeft met bouwen en dat gemaakte fouten uit het verleden herinnert. SBS fungeert in dit geval als kwaliteitsborging bovenop de structuur met V&O (Verbouw & Onderhoud).

Hoe is de samenwerking tussen Skøll en SBS op het gebied van onderhoud?
Het Groot Onderhoudsplan (GOP) staat aan de basis van het groot onderhoud aan het gebouw. In het GOP staan alle bouwkundige en nagelvaste onderdelen van het gebouw die onderhoud behoeven. Van keukentegels tot dakisolatie en expansievat.

Bij het onderhoud zijn 3 partijen betrokken: SBS, V&O en de gebouwcommissaris. In samenwerking met V&O stelt de gebouwcommissaris een jaarplan en meerjarenplan op. Het GOP is hiervan de basis, maar kijkend naar de staat van het gebouw kan ervan worden afgeweken en kan onderhoud naar voren of achteren worden geschoven. Het jaarplan dient als agenda voor de gebouwcommissaris, het meerjarenplan geeft inzicht in wat de komende jaren ongeveer te gebeuren staat.

Er is nu een jaarplan met een aantal projecten opgesteld. Per project wordt door V&O besloten wat de eisen en wensen zijn. De gebouwcommissaris gaat hiermee aan de slag en vraagt in samenwerking met SBS offertes aan. Dit geheel van eisen en wensen en een beoordeling van de offertes wordt als projectaanvraag naar SBS gestuurd. SBS beoordeelt de aanvraag en stelt eventueel nog aanvullende vragen. SBS geeft als eigenaar vervolgens opdracht voor uitvoering en betaalt de factuur. Het komt zelden tot nooit voor dat een aanvraag zo slecht onderbouwd is dat deze wordt afgewezen.

Wat is de rol van SBS in de lustrumverbouwing?
SBS is als eigenaar een belangrijke partij in de lustrumverbouwing. Niet alleen wordt uit de reserve een aanzienlijk deel van de verbouwing betaald, ook is SBS als eigenaar formeel opdrachtgever. SBS houdt toezicht om te zorgen dat de verbouwing aan de gebruikelijke kwaliteitseisen voldoet en toekomstvast is.

Bestuur SBS
-Jeroen Wiemer (voorzitter)
-Hanneke Hengst (secretaris)
-Willem Kester (penningmeester)
-Marion Leenen (UvA)
-Joost Berkhout

Partners

Sponsors