Reglement

Hieronder is het reglement te vinden voor de wedstrijd. Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij scwedstrijdleiding@gmail.com

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Reglementen

 1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.
 2. Op deze wedstrijd kunnen aanvullende bepalingen van de bokaal van toepassing zijn.
  1. Voor het NSRF Onervaren C4+ Klassementsveld gelden aanvullende reglementen zoals hier beschreven.
  2. Voor het NSRF Onervaren C4+ Bakboord veld gelden aanvullende reglementen zoals hier beschreven.
  3. Voor ouderejaars competitiebokalen gelden aanvullende reglementen zoals hier beschreven. 

Artikel 2. Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding: Lidewijde Kloek en Demi Peek. Gedurende het evenement bevindt de wedstrijdleider zich in de finishtoren.
 2. Veiligheidscoördinator: Ananda van der Meulen
 3. Hoofd van de Jury: Erik van Aurich.
 4. Jury: n.n.b.
 5. Baanarts: n.n.b.
 6. Kamprechters: n.n.b.

Artikel 3. Bokalen

 1. De Amstel Skøll Cup 2024 is onderdeel van de Skiffbokaal, Noord-Willems bokaal, Ask en Embla bokaal, Vlietbokaal, Kruithuisbokaal, NSRF Bakboord Onervaren C4+ bokaal en het NSRF Onervaren C4+ Klassement. 
 2. Een overzicht van alle uitgeschreven nummers is te vinden via www.knrb.nl.

Hoofdstuk 2. Deelname

Artikel 4. Deelname

 1. Op de Amstel Skøll Cup 2024 mogen alleen regio- en competitieroeiers starten, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR, met uitzondering van het bedrijfsachten veld (hiervoor geldt Art. 16 RvR), de junioren velden (hiervoor geldt Art. 11 RvR) en de Elite velden.
 2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR.

Artikel 5. Aanmeldprocedure

 1. De verenigingsvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het ophalen van de rugnummers. Dit dient 1.5 uur voor de starttijd te hebben plaatsgevonden.
 2. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.
 3. De borg per set rugnummers bedraagt 10 euro, met een maximum van 100 euro en dient net als de inschrijfgelden voor vrijdag 29 maart 2023 18.00 uur bijgeschreven te zijn op rekening NL31RABO0337280428 t.n.v. A.A.S.R. Skøll te Amsterdam o.v.v. vereniging of naam bedrijf + borg en Skøll Cup. Indien een set rugnummers niet compleet ingeleverd wordt, zal de borg ingehouden worden. 
 4. Op de site zal een programmaboekje staan waarin de regels staan die betrekking hebben op de algemene gedragsregels op het water. De stuur of de boegroeier bij ongestuurde nummers, dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit document.
 5. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. Dit dient 45 minuten voor de starttijd te hebben plaatsgevonden.

Artikel 6. Vlotprocedure

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in Art. 75 RvR.

Artikel 7. Op- en uitroeiprocedure

 1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger toegewezen boot te starten die voldoet aan de eisen genoemd in Art. 19-23 RvR.
 2. Iedere ploeg laat lopen tijdens het oproeien en wel 50 meter vóórdat er een wedstrijd passeert.
 3. Oproeien dient te gebeuren in de oproeibaan.
 4. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen aan de start, te laat verschijnen kan uitsluiting betekenen. Roei dus tijdig op: een acht heeft ongeveer 20 minuten nodig om de start te bereiken, 4+ ongeveer 30 minuten en een C4+ naar de 1000 meter start ongeveer 20 minuten.
 5. Het is verboden om tijdens oproeien of uitroeien stil te liggen ter hoogte van de finishlijn.
 6. Uitroeien is beperkt mogelijk en alleen als de wedstrijden niet worden gehinderd. Er kan niet uitgeroeid worden als de boot overgenomen wordt door een andere ploeg. Dit geldt in ieder geval voor alle C4-en. Als er uitgeroeid wordt dient dit plaats te vinden volgens de verkeersregels die op de Bosbaan gelden. De ploegen dienen zich aan de verkeersregels te houden zoals beschreven in Art. 42.3 RvR.

Artikel 8. Startprocedure

 1. De startprocedure voor de doorstart is zoals beschreven in Art. 51 en 52 RvR.
 2. De startprocedure voor de vaste start is zoals beschreven in Art. 46 en 47 RvR.

Artikel 9. Race

Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt, zoals is beschreven in Art. 49 RvR. Hinderen van de tegenstanders op welke manier dan ook kan een waarschuwing dan wel uitsluiting opleveren.

Hoofdstuk 3. Wedstrijd

Artikel 10. Wedstrijd

 1. De Amstel Skøll Cup is een boord-aan-boord wedstrijd over 500 meter (Dispuut C4+ veld, beheer veld, voorzitter skiff), 1000 meter (Bakboord-, Klassement Onervaren C4+ velden, bestuurs 2x) en over 2000 meter (overige velden) vanuit vaste start.
 2. De ploegen in de NSRF Bakboord Onervaren C4+ bokaal en de NSRF Onervaren C4+ Klassement zullen tweemaal 1000 meter roeien, bestaande uit een voorwedstrijd en finale.
 3. Juniorenvelden worden geroeid in heats, waarbij elke heatwinnaar een blik ontvangt. 
 4. Poule indeling:
  a. Voor het Erv4+ veld geldt dat de ploegen worden verdeeld over verschillende poules.
  b. Er zitten 12 ploegen in elke poule, indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 12 wordt alleen de laatste poule aangepast, deze wordt dan verkleind tot minimum van 6 ploegen, bij minder dan 6 ploegen worden deze ploegen samengevoegd met de bovenliggende poule, de laatste poule is dan groter dan 12 ploegen.
  c. Ploegen worden ingedeeld op basis van de KNRB competitie ranking en vindt plaats na de sluiting van inschrijvingen maar vóór de loting van de wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de gemiddelde rang van de startende ploeg. De ploegen met de laagste rang starten in poule 1, daaropvolgende in poule 2 etc.
  d.    De plaatsing voor de finales is bij het Dames en Heren Erv 4+ veld is ongeacht het aantal inschrijvingen als volgt: de 6 tijdsnelsten plaatsen zich voor de A-finale en de daaropvolgende 6 voor de B-finale.   

Artikel 11. Klassement

 1. Het dagklassement wordt opgemaakt na het verroeien van alle finales binnen een veld of binnen een NSRF-poule. De uitslagen zullen zo snel mogelijk na het finishen van de laatste finale bekend worden gemaakt.
 2. Aan de winnaars van elk wedstrijdnummer worden direct in aansluiting op de finale blikken uitgedeeld aan het erevlot. Aan de NSRF-ploegen worden prijzen uitgereikt volgens het NSRF-reglement, direct na het varen van de A-finales.

Artikel 12. Bedrijfsroeien

 1. Op zaterdag is er een veld voor bedrijfsachten. Dit veld is zowel voor heren- en dames- als gemixte ploegen.
 2. Bedrijfsachten met vrouwelijke roeiers vallen onder een tijdcompensatieregeling, mits het aantal vrouwelijke roeiers voorafgaand aan de wedstrijd bij de wedstrijdleiding gemeld is. Dit kan via wedstrijdleiding@skoll.nl, of bij het wedstrijdsecretariaat in de finishtoren. Per meeroeiende vrouw wordt de geroeide tijd met 1.25% verminderd.
 3. Ploegen in het bedrijfsveld dienen te voldoen aan Art. 16 RvR.

Hoofdstuk 4. Inschrijfprocedure

Artikel 13. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via www.inschrijven.knrb.nl en kan vanaf vrijdag 8 maart 12:00 tot en met vrijdag 22 maart 13:00.
 2. Inschrijven voor bedrijfsachten is mogelijk via wedstrijdleiding@skoll.nl tot en met vrijdag 22 maart 12:00.
 3. Wedstrijdleiding heeft, indien noodzakelijk, het recht dit Artikel 13.3 toe te passen: Bij juniorenvelden en Elite-velden wordt gewerkt met een maximaal aantal inschrijvingen per veld. Voor de volgende velden telt een maximum van 18 inschrijvingen: J16 1x, J18 1x, M16 1x, M18 1x. Voor de volgende velden geldt een maximum van 12 inschrijvingen: J16 2x, J18 2x, M16 2x, M18 2x. Een maximum van 6 inschrijvingen per veld geldt voor de J16 4*, en M16 4* velden. Voor deze velden geldt dat respectievelijk de eerste 18, 12 en 6 inschrijvingen recht hebben om geloot te worden voor de beschikbare plekken. Voor de D 1x, H 1x, D 2- en H 2- geldt dat er bij ruimte in het wedstrijdschema een plaats zal worden gegeven, maar hier geen garantie voor is.
 4. Bij te weinig inschrijvingen of bij een overvol wedstrijdschema zullen leeftijdscategorieën bij junioren worden samengevoegd. 

Artikel 14. Inschrijfgelden

 1. Inschrijfgeld: skiff €20,20; twee €26,70; vier €42,00; acht €66,50 en bedrijfsacht €116,55,-.
 2. Inschrijfgelden dienen vóór vrijdag 29 maartl 2023 18.00 uur bijgeschreven te zijn op rekening NL72INGB0001690113 t.n.v. A.A.S.R. Skøll te Amsterdam o.v.v. vereniging of naam bedrijf, wedstrijdnummer en Skøll Cup.
 3. Voor verenigingen die zich niet via het KNRB-inschrijfprogramma inschrijven wordt het inschrijfgeld met 10% verhoogd.

Artikel 15. Loting

De loting vindt plaats op dinsdag 26 maart om 20:00 uur bij de wedstrijdleider en zal hierna zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de Skøll Cup site onder het kopje loting. De loting zal ook te vinden zijn op www.time-team.nl

Hoofdstuk 5. Protestregelingen

Artikel 16. Protest

 1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race kan alleen zoals is beschreven in Art. 76 RvR.
 2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is beschreven in Art. 78 RvR.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 17. Boeteclausule

 1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 33 lid 1 en 2 RvR.
 2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 33 lid 4 en 5 RvR. Deze gelden ook bij het niet komen opdagen bij de finale.
 3. Uitzondering op Artikel 17.1 en 17.2 geldt voor de NSRF C4+ velden. Hiervoor gelden de reglementen van de NSRF Bakboord Onervaren C4+ bokaal (hier) en het NSRF Onervaren C4+ Klassement (hier).

Artikel 18. Disciplinaire maatregelen

Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgens Art. 75 RvR.

Artikel 19. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Artikel 20. Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

Sponsors Page

Partners

BOSBAAN

Bosbaan 10
1182 AG
Amstelveen

CONTACT

Email algemeen:
secretarisskollcup@skoll.nl  

Email wedstrijdzaken:
wedstrijdleiding@skoll.nl

SOCIAL

Met speciale dank aan: Senna Lindner

Partners